Dating regler stevns klint

Jeg haaber derfor i dybeste underdanighed, at det ey unaadigt uptages at ieg saa underdanigst maae Communicere min uformuenhed i denne fald, men for Resten underdanigst vil udbede mig deres Excellences Naade at kaste naade paa mig og mine ringe og tunge omstndigheder i denne Tiid at det da blev draget i allernaadigst Consideration at min Sal: fader haver staaet i Hands Maats Militayr tieneste og som Liutenant ved det forhen reducerede Brochenhuusiske Regiment i nogle og 40 Aar; saa ieg alleene med min allerunderdanigste Ansgning derhen sigted at ieg til nogen Hielp, i mine Omstndigheder kunde Beagte dem, aff de allernaadigste .... 7/11 1766 Vester Hsinge, Nyborg Amt, Madame MARIE FRYDENDAHL f.

dating regler stevns klint

Mange hilsener Kirsten Nyborg Kbstads Skifteprotokol XIV, 1747-89, fol. er iblant de Proprietariers tall, som paa Gaard og Godz har mist nsten all hornkvg, saa det seer bedrveligt ud for mig og mine fattige Bnder. Johan Ludvig von Holstein Hands Kgl: Mts: betroede Geheimeraad herre til Leyregaard" "Naadige Herre! ), giftede sig med en datter af Matthias Ave i det nrliggende Nrre Nr, inden han med familien flyttede til Jylland. Nu vil jeg ved lejlighed se, om han eventuelt skulle vre en bror til Gommesen Erreboe. Professoren tilkiende at have haft nrmere Skrivelse fra Sr Brinch, hvorefter han var bleven anderledes sindet og begierede et Skifte herover forrettet af Magistraten,siden Sal: Frue Kalager endnu skal have haft en Sn, hvis Navn ikke vidstes, og for omtrent 22 Aar siden begivet sig paa udenlands Reiser, men ventelig ded, saasom derefter ikke er hrt eller spurt noget fra ham." Med venlig hilsen Bjrn Sommer. Hovedgaards Part er 26 Tnder 2 Skiepper, Skovfyld 5 Tnder 3 Fjerdingkar 1 Album". - I skriftserien med titlen "Museum" rgang 1894 skildres et besg p Haughus. Mogens Gram og ved Daabens Confirmation blef frembaaren af veldle Hr. Var tilforn Juule-Dags Aften bleven hjemmedbt af Sogne-Prsten Velrvrdige Hr. Mller i Taagerup hans ldste Jomfrue Datter, Sr Snberg i Nachskou, Forvalteren ved Christiansholm Monsieur Friederich Sletting, Forvalteren ved Bremervold Monsieur Jens Thouboe, Fuldmgtigen ved Hybyegaard Monsieur Sren Holst". I frste indlg rejses sprgsmlet: Hvem er forldrene til Thomas Bruun? - Dels fremgr det jo tydeligt af ordgengivelsen, at mit indlg er blevet lst og ikke blot brugt som forlg, men endog direkte overfrt som om det var denne "nye forfatters" egne overvejelser uden kildeangivelse til DIS-Danmark eller til mit navn. dating website deutschland Bremen Men i kirkebogen angives han som kommende fra Fborg, og det passer i hvert fald ikke. Jeg kender ikke hans fdselsdato eller fdselssted og ved heller ikke, hvor han dde, efter hans kone (Lovisa Ulrica Ave) var dd i 1817 i Mariager. Der kan jo nemt have vret en slags forbindelse, nr de begge har opholdt sig i Krup. Sogneprsten til Kullerup og Refsvindinge Meenigheder Velrvrdige og Hylrde Hr. - Johan Kallager til Juulskov paa Fyn blev 2/12 1746 Kancelli-Assessor (Denske Kancellis Fyenske og Smaalandske Registre, nr. De to breve af 8/10 og 17/11 1746, der endnu ligger som konsepter og bilag til nr. Erreboe p Haughus, Jelling Sogn, 69 r, gift anden gang (konen nvnes ikke). Mogens Gram og ved Daabens Confirmation blef frembaaren af veldle Hr. Svaret p det sprgsml er jeg meget interesseret i, samt hvem der i det hele taget er Thomas Bruuns aner. Det er jo ikke PETTER PETTERSEN p Sprog, men HIERONIMUS ECKLEFF p Sprog, der er stamfar til DORTHEA MADSDATTER ECKLEFF (fdt 1700 i Nyborg og dd 1778 i Nyborg og overfrt til begravelse i Kullerup), gift med JOHAN NICOLAI KALLAGER (ca. Hun var opkaldt efter sin farmor, DOROTHEA HIERONIMUSDATTER ECKLEFF, der var gift med Nyborg-skipperen PEDER MADSEN. Source Information: Batch No.: Dates: Source Call No.: Type: Printout Call No.: Type: C204791 1663 - 1814 0050448 Film NONE Mvh, Hanne i Malaysia Redigeret 2 gang(e). Jeg leder selv i Erreboe're, og jeg kan fortlle at Peder Erreboe og Marie Kallager omkring deres to frste brns fdsel sikkert befinder sig i Korup-Krogsblle p Nordfyn. ______________ Hej Maja Jeg har lst det om jens Erreboe i Personalehistorisk tidsskrift, og 'min' Jens kan ikke vre den samme som nvnte Jens Erreboe Busch. Om sine forldre skrev datteren Magdalene Susanne Kallager flgende: "1755 den 5. Frue ANNE CATHRINE KALAGER, Enke af forhen afdde Sal. m.1801 opholdt de sig i Agers Prstegrd hos snnen, begge 79 r gamle. (Om hans gteskab oplyser Wiberg kun at hustruen hed CHRISTIANE DOROTHEA). (Det tyske i stavemden "Kallacher" br ikke undre, da kommandosproget i hren p dette tidspunkt var tysk). 1706-5/5 1755)var 1735 forvalter p Raschenberg, rslev Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt. Gift anden gang 19/11 1721 i Nyborg Kirke med Skomagersvend JRGEN JACOBSEN. Nrvrende Enkens self begierte at tage Laugvrge JENS LUTTERMAND Glarmester, Borger her sammesteds, saa og PEDER PEDERSEN GOMME sin egen Vrge, (de vriges) tilforordnede Formynder MICHEL PEDERSEN Skipper, Borger her i Staden". Larsen, 1965: "Studier over det fynske Rdsaristokrati" II, s.Min oplysning har jeg fra Family Search, og selvom den ikke er helt sikker, s tror jeg alligvel, disse oplysninger m passe. Sidstnvnte dde fr 'min' Jens med familie flyttede til ster Velling. Af disse Arvinger var alleene tilstede Velbemeldte Frue Erichsen, og saa var Toldindspecteur Svitzer mdt paa Frue Erichsens Vegne og fremlagde en hende meddelt Kongelig Bevilling af 28 Juni 1776". Veldle og Velbaarne Assessorinde Kallager indsat i aaben Begravelse i Kullerup Kirke d. Liutenant KALAGER, som boede og dde bag Skolen her i Odense udi en Lejevaaning tilhrende Velbemelte Hr. Ddsfaldet blev erfaret at vre Skeed for nogen Tiid siden, men Hr. Formentlig flytter de med ham til Grundfr, hvor kirkebger frst er bevaret fra 1814. I dette gteskab flyder efterkommerne efter MARGRETHE CATHRINE KALLAGER og JOHAN NICOLAI KALLAGER imidlertid sammen !!! 1744 fik han skde p Hovedgrden JUELSKOV i Kullerup Sogn, hvortil han i 1747 kbte Kullerup Kirke. MARGRETHE KALLAGER, enke efter sogneprst i Kullerup Hr. 199: (Jens Madsen Rosenberg) "I 1655 nvnes han som ejer af et skib, hvormed PEDER GOMME fragter varer til Kbenhavn (Nyborg Lensregnskaber 1655-56)" .... CHRISTIAN WILHELM BRINCH blev dbt i Olstrup Kirke, Musse Herred, Maribo Amt (Opslag 22): "Mandagen d.

Dating regler stevns klint

Og husk, at det primrt drejer sig om afdde slgtninge! Slgtsnavnet Eckleff er ogsaa efterhaanden gaaet over til EKLEF, og i de sidste Generationer er det skrevet EKLEV. Det er vanskeligt at bestemme sig nje i slige Ting, hvor man har ickun en particulair Beretning at gaae efter, hvor Hukommelsen let kan fejle, man veed icke, hvorvidt Beretningen stemmer overens med eller strider imod de Beviiser, Skider og Adkomster, som nu vrende Ejere til saadanne er nrmere kan foreviise.Vr forsigtig med oplysninger om personer, der stadig kan vre levende. fdselsr 1760 for Thomas Bruun og 1763 for Dorthea Marie Frydendahl. Hvad Haandtering MADS ECKLEF tidligere havde drevet vides ikke, men i Aaret 1722 kbte han en Ejendom, som laa udenfor Nyborg Fstnings Strandport lige ved den dervrende Skibsbro, hvorfor Huset kaldtes HOLMENS HUS, og det havde i Aarhundreder vret Herberge for Sfolk. Imidlertiid tvivler jeg icke det mindste Maade om HENRICH ECKLEF selv nogensinde skulde beboet samme.Принадлежность какой-либо достопримечательности к списку всемирного наследия ЮНЕСКО - это как знак качества того, что на это место стоит обратить внимание. dating regler stevns klint-42dating regler stevns klint-5dating regler stevns klint-50 Несмотря на маленькую площадь, Дания имеет в своем арсенале целых восемь достопримечательностей из списка (по данным на начало 2016 года), а еще семь попали в предварительный. Frederik Lunn sluttede sig fra Mads Pedersen Echleffs slgtsnavn til at hollnderen p Sprog, PETTER PETTERSEN, ogs mtte have bret dette navn.

Ville nu Deres kongel: Mt: vederkvge mit hartad nedslagne sind med ovenmelte allerunderdanigst sgende Characteer, hvorved ieg, som er fristet Mand langt over mine krfter, kunde have leilighed, fouragement for mig og mine, at bentte mig af de med min Gaard og godz flgende herligheder, som nu andre bekommer sig af, beviiser Deres kongl: Mt: mig saadan en Naade, som, tilligemed min medfdte pligt, skal forpligte mig til, med allerunderdanigst Devotion at forblive Deres Kongl: Ma allerunderdanigst troe arve undersaat og ringe tiener Johan Kallager Juelskou d. For deres Excellences mig beviste hye naade med naadige Skrivelse af 12 hujus Takkes underdanigst hvor af ieg saare fornevnte deres Excellences store naade og gunst mod mig, som af mig aldeeles uforskyldt, og for hvilken Hye naade ieg all min Leve tiid bliver deres Excellences Skyldner, da ieg ingen Middle veed til at underlegge for den mig Beviste hye naade Men saa girne item ieg havde nsked mig Ret udi den stand at ieg kunde bentted meg af mit gotzes Herlighed, saa umuligt er det mig at Kunde tilveyebringe ad pios usos de naadigt omskrevne 300 Rdr; Thi paa min tilkibte gaard Juulskou har ieg en anseelig Capital optagen at svare aarlig interesse af, og foruden det 6 Smaae uupfdde Brn hvis Underholdning saavelsom den aarlige interesses erleggelse med mere forhen faldt mig tungt at udreede, men siden mine Creature til gaarden saavelsom den strste deel af godset af den grasserende Fedd nessten, og paa faae Stycker nr ere uddet, saa det muxen falder mig tungere, og er Gud det bekiendt med hvad moye ieg til dato har maat Raade for mig. Kibmandskarl, Jens Horndrup, 14 , Ugift, -, Kramboddreng. Han blev gift med Sophie Magdalene Erreboe, datter af Propitr, Kanceliraad Peter Gommesen Erreboe og Marie Kallager. Det sidste lyder som endnu en sster til din DORTHEA. Vist er det, at HIERONYMUS ECKLEF boede paa Sproge i de Svenskes Tiid,da han ustriidig havde Lejlighed nock til at blive delagt tilliige med en selv, hvilken i den bedrvelige Tid har vel mist sin sidste Herlighed, hvorom jeg lader dog heller andre give den tilforladeligste Efterretning.Kibmandsdreng, Jens Nielsen, 42 , Ugift, Tienestekarl, Brndevinskarl, Christen Jensen, 34 , Ugift, Tienestekarl, Tiener ellers ved Kongens Regiment 1ste Gr. MARIE KALLAGERs frste gteskab kan vre nvnt i det omtalte materiale. Ligesom der sikkert str ved hendes vielse til PETER GOMMESEN ERREBOE, hvem hun er enke efter? der kommer n om lidt :-) Den er noteret til nste tur p biblioteket :-) Johanne Nicoline er sster til Dorthea Marie - fandt hendes fdsel p FS, hvor faderen var nvnt som FREUDENDAHL. ______________ Hvis du ikke selv kan komme p arkiv, s kunne du bede om et opslag. Men Hieronimus Echlef havde fem Brn, en Sn og fire Dtre; Snnen var vor Mand CHRISTOPHER ECLEV eller SPROE, om hvilken er talet; men de fire Dttre kom paa hver sin e at boe, saasom den eene paa Fdrene-en Sproge, den anden paa Romse, II,side 134: den tredie paa Eegholm, den fierde paa Aggerse.______________ Marriage: Spouse: Maria RALAGER Marriage: Place: Flodstrup, Svendborg, Denmark Source Information: Batch Number: M211241 Source Dates: 1739 - 1828 Film or Fiche Number: 52728 Collection Details: Flodstrup; Den Danske Folkekirke Vielsen: AO, Kb, Svendborg, Fldstrup - Ullerslev 1739-1786, opslag 109 Hvis jeg tyder rigtigt er Iver bosiddende i Holchenhavn AO, Svendborg, Vindinge 1744-1794, opslag 82: Dorthe Maries db Du fr ogs lige denne med: IVER MALTHA Male Event(s): Birth: Christening: Otterup, Odense, Denmark Death: Burial: Parents: Father: MALTHA FREUDENDAHL Family Messages: Extracted birth or christening record for the locality listed in the record. Odense Sankt Knuds Kirkebog 1774, begravede, meddeler: "d. 259 b ff.: "Afgangne Frue Liutnantinde Kalager Anno 1774 den 26de October blev efter Veldle og Hylrde Hr. Brinch blev studenterprst 1779, kom til Hammelev-E. - I Hirsch: "Danske og Norske Officerer" p Rigsarkivet findes ingen oplysninger om en LJTNANT JOHAN KALAGER. - Fadderne tilhrte alle rdmandskredsen i byen, snarere end nogen familie. BIRGITTE NIELSDATTER havde i gteskab med KNUD HANSEN ingen brn, men hun havde brn af sine to tidligere gteskaber, nemlig frst med CHRISTEN MRK i Nyborg."Christen Mrk boendes i Nyborg nvnes 16/7 1605 i Kbenhavns Universitets "Acta Consistoris" fol. - "Haver 4 Klocher" - Skifte 27/2 1694 Nyborg Kbstad, fol. Nrvrende forne PEDER PEDERSEN GOMME som er Myndig paa sine egne Vegne, HANS PEDERSEN GOMME, saa hans tilforordnede Formynder/ sin Moder Broder KNUD HANSEN BAGER her i Byen".The source records are usually arranged chronologically by the birth or christening date. Det er lnge siden denne trd var aktiv, men alligevel vil jeg gerne tilfje lidt, som mske kan give deltagerne fra dengang nye tanker - hvis de ikke er kommet lngere siden da. 19de Abgusti blev Sl: Frue Kallagers Liig begravet i 2den Part Jord paa St. Professor og Conrector Poul Holms begiring til Stdets vrighed, foretaget Registrering og Vurdering efter afgl. som kapellan og udnvntes 7/9 1789 til possiderende kapellan samme sted, men forflyttedes alt 14/12 1787 til kaldet som sogneprst i Rbjerg. menigheder - og endelig 14/8 1801 til Grundfr og Sprring, i hvilket kald han dde 21/6 1811. Man finder dog en NICOLAUS KALLACHER Landkadet 8/2 1717, som fik afsked efter ansgning p grund af svagelighed 19/12 1721. ANNE KNUDSDATTERs forldre bager i Nyborg, KNUD HANSEN, og anden Hustru TILCHE HANSDATTER, havde flgende brn til dben i Nyborg Kirke: a) 1674 22/2 BIRGITTE CATHRINE KNUDSDATTER. c) 1678 17/2 ANNE KNUDSDATTER (dd 9/5 1731 i Holmens Hus, Nyborg).- Gift 4/2 1698 med MADS PEDERSEN (ECHLEF). - Gift frste gang 5/10 1708 i Nyborg med ZACHARIA THOMESEN FRISH. 70 b, hvor Studenten Laurids Mogensen indrmmede, "at han havde vret i Prstegaarden hvor der var Kalente i rslef og slaaet paa Tromme i en Rus (men indbudt af Provsten Hr. Han angav at have vret i flge med "LAURITS CHRISTENSEN i Nyborgh, CHRISTEN ZACHARIASSN var den ene og CHRISTEN MRK boendes i Nyborg var den anden". 282 a ff.) - havde tidligere vret gift med den Erlig, dyderig, Gudfryctig og nu Sl. - 7/3 1683 var der skifte efter PEDER PEDERSEN GOMME (Nyborg Kbstad III, 321 b): "Anno 1683 den 7 Marty haver Erlig og Gudfrygtig Quinde BOEDEL HANSDATTER Sl: PEDER PEDERSEN GOMMES her i Staden ladet holde rigtig Registrering og Vurdering samt Skifteforhandling efter hendes afdde Husbonde Sl: PEDER PEDERSEN GOMME, fordum Borger og Indvaaner her udi Nyborg til Rigtighed imellem hende paa dend eene, og begges deres Brn, den salig Mands Arfvinger Navnlig PEDER PEDERSEN, KAREN og DORTHE PEDERSDTRE, saa og HANS PEDERSEN.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *